Pages

Yue Fei - 岳飞 Mǎn Jīang Hóng, 满江红

Yue Fei (March 24, 1103 – January 27, 1142) was a famous Chinese patriot and military general who fought for the Southern Song Dynasty against the Jurchen armies of the Jin Dynasty. Since his death, Yue Fei has evolved into the standard model of loyalty in the culture of China.


Mǎn Jīang Hóng, 满江红


怒发冲冠,
凭栏处、
潇潇雨歇。
抬望眼,
仰天长啸,
壮怀激烈。
三十功名尘与土,
八千里路云和月。
莫等闲、
白了少年头,
空悲切。

靖康耻,
犹未雪;
臣子恨、
何时灭?
驾长车、
踏破贺兰山缺。
壮士饥餐胡虏肉,
笑谈渴饮匈奴血。
待从头、
收拾旧山河,
朝天阙。
The pinyin for 满江红:-
nù fā chōng guān píng lán chŭ 
xiāo xiāo yŭ xiē。
tái wàng yăn
yăng tiān cháng xiào
zhuàng huái jī liè。
sān shí gōng míng chén yú tŭ
bā qiān lĭ lù Yún hé yuè。

Mò dĕng xián
bái le shào nián tóu
kōng bēi qiè。

jìng kāng chĭ
yóu wèi xuĕ
chén zĭ hèn
hé shí miè
jià cháng chē
tà pò Hè lán shān quē
zhuàng shì jī cān hú lŭ ròu
xiào tán kĕ yĭn Xiōng nú xuè。
dāi cóng tóu
shōu shi jiù shān hé
Cháo tiān quē。

Zannnie

NihaoHello is based in Tallinn Estonia with aims to cater to millennials and Europeans' growing interest to learn Mandarin Chinese. We specialize in tutoring English speakers to speak essential but confident Mandarin Chinese which learners can put to use as soon as he/she arrives to a Mandarin speaking region.

No comments: