paprika= 辣椒粉 là jiāo fěn

paprika
minipaprikaguide
Paprika is called 辣椒粉 là jiāo fěn
Powered by Blogger.