Pages

Tomatoes=番茄 fān qié 
hěn
 
xǐ huan
喜欢
 
chī
 
fān qié
番茄
。 

I like to eat tomatoes very much.

fān qié hán yǒu qié hóng sù shí wù xiān wéi
番茄含有茄红素食物纤维

jí guǒ jiāo chéng fèn kě yǐ jiàng dī rè liàng shè qǔ
及果胶成份可以降低热量摄取,

cù jìn cháng wèi rú dòng
促进肠胃蠕动。

fān qié yīng gāi shì bèi guī wéi shū cài lèi cái zhèng què
蕃茄应该是被归为蔬菜类才正确。

肠胃 cháng wèi stomach and intestine / digestive system 
成份 chéng fèn composition / make-up / ingredient / element / component / one's social status / same as 
成分 才cái a moment ago / just now / (preceded by a clause of condition or reason) not until / (followed by a numerical clause) only / ability / talent / sb of a certain type / a capable individual / only / only then / just now 
番茄 fān qié tomato 
归guī to classify under
果胶 guǒ jiāo pectin 
含有 hán yǒu to contain / including 
茄红素 qié hóng sù Lycopene 
热量 rè liàng heat / how hot / quantity of heat / calorific value 
蠕动 rú dòng to wiggle / to squirm / peristalsis (wave movement of gut wall) 
摄取 shè qǔ absorb (nutrition) / take a photo

Zannnie

NihaoHello is based in Tallinn Estonia with aims to cater to millennials and Europeans' growing interest to learn Mandarin Chinese. We specialize in tutoring English speakers to speak essential but confident Mandarin Chinese which learners can put to use as soon as he/she arrives to a Mandarin speaking region.

No comments: