Pages

周杰伦 - 雨下一整晚

jiēdēngxiàdechúchuāngyŏuzhŏngluòdewēnnuăn


zàilishànghuàzhāodeyàng


kāizhāochēmànzhuănwānzhīyāogefāng

nàodediànshìqiángdàoyŏushéizàikān

báiyángyĭngzibèichángxiàngduìdeniànzŏuwán

yuánláicóngwèiguànzàishēnpáng

jiēdàodetiĕménbèishàngzhĭshèngzhuănjiăohóngdēngháizàishăn

zhèchéngshìdexiăoxiàngxiàzhĕngwăn

chēngxiăozhĭsăntànyīnyuántàiwănzhuănāi
~

luòxiàmángmángwèntiānzàifāngōō
~


āshēngcántōutōutòutòuguòchuāng
~


zhútáiqiánmaháizàixiăngxiăoshānbănhuáyahuá


xiăozhĭsănzhēzhēyuèguāng


báiyángyĭngzibèichángxiàngduìdeniànzŏuwán


yuánláicóngwèiguànzàishēnpáng


jiēdàodetiĕménbèishàngzhĭshèngzhuănjiăohóngdēngháizàishăn


zhèchéngshìdexiăoxiàngxiàzhĕngwăn

Zannnie

NihaoHello is based in Tallinn Estonia with aims to cater to millennials and Europeans' growing interest to learn Mandarin Chinese. We specialize in tutoring English speakers to speak essential but confident Mandarin Chinese which learners can put to use as soon as he/she arrives to a Mandarin speaking region.

No comments: