NihaoHello: 你住在哪?

Can you say these in English? :)

 我住在巴西。
Wǒ zhù zài bāxī.

 我是一个住在巴西里约热内卢的美国人。
Wǒ shì yīgè zhù zài bāxī lǐyuērènèilú dì měiguó rén.

 我不住在美国。
Wǒ bù zhù zài měiguó.

 我父母亲都住在美国。
Wǒ fù mǔqīn dōu zhù zài měiguó.

 我太太和我都住在美国。
Wǒ tàitài hé wǒ dōu zhù zài měiguó.

 我家人都住在里约热内卢。
Wǒjiā rén dōu zhù zài lǐyuērènèilú.Powered by Blogger.