Little Fireflies Children Song 小小萤火虫小小萤火虫 飞到西飞到东

小小萤火虫,
Xiǎo xiǎo yínghuǒchóng,

飞到西飞到东,
fēi dào xi fēi dào dōng,

这边亮, 那边亮,
zhè biān liàng, nà biān liàng,

好像许多小灯笼.
hǎoxiàng xǔduō xiǎo dēnglóng.
Powered by Blogger.