Vegan and #vegetarian phrases in ChineseI am vegan
我吃全素(不吃蛋,奶)
wǒ chī quán sù (bù chī dàn, nǎi)

I am vegetarian
我吃素
wǒ chīsù

I eat only products of plant origin
我只吃植物性食品
wǒ zhǐ chī zhíwù xìng shípǐn

I do not eat meat
我不吃肉
wǒ bù chī ròu

I do not eat fish
我不吃魚
wǒ bù chī yú

I do not consume dairy products
我不吃乳製品
wǒ bù chī rǔ zhìpǐn


Powered by Blogger.