Pages

水果 shuǐ guǒ = Fruits

草莓=strawberry căo méi
草莓=strawberry căo méi


水果 (shuǐ guǒ) fruits
杏仁 (xìng rén) almond
苹果 (píng guǒ) apple
杏 (xìng) apricot
香蕉 (xiāng jiāo) banana
黑莓 (hēi méi) blackberry
蓝莓 (lán méi) blueberry
樱桃 (yīng táo) cherry
枣 (zǎo) date
无花果 (wú huā guǒ) fig
水果 (shuǐ guǒ) fruits
葡萄 (pú táo) grape
石榴 (shí liú guava
榛子 (zhēn zī) hazelnut
柠檬 (níng méng) lemon
芒果 (máng guǒ) mango
橙子 (chéng zī) orange
木瓜 (mù guā) papaya, papaw
桃 (táo) peach
花生 (huā) shēng peanut
梨 (lí) pear
柿子 (shì zī) persimmon
菠萝 (bō luó) pineapple
李子 (lī zī) plum
石榴 (shíliū) pomegranate
葡萄干 (pú táo gān) raisin
草莓 (cǎo méi) strawberry
橘子 (jú zī) tangerine
胡桃 (hú táo) walnut
西瓜 (xī guā) watermelon 

Zannnie

NihaoHello aims to cater to the new generation's growing interest to learn Mandarin Chinese. Homeschool and specialise in tutoring English speakers to speak essential but confident Mandarin Chinese. For beginner language learners to readily put to use as soon as you arrive to a Mandarin speaking region.

No comments: