Travel in Chinese 101 Vocabulary


签证 Qiānzhèng = Visa

请按照约定的时间到美国大使馆或

Qǐng ànzhào yuēdìng de shíjiān dào měiguó dàshǐ guǎn总领事馆进行面谈。

huò zǒng lǐngshìguǎn jìnxíng miàntán.

Visit the U.S. Embassy or Consulate General on the date and time of your visa interview

Powered by Blogger.