Chinese Vocabulary - In a RestaurantChinese Restaurant 中国餐馆 Zhōngguó cānguǎn
Chopstick 筷子 kuàizi
Knife dāo
Fork 叉子 chā zi
Spoon 勺子 sháozi
Water shuǐ
Coke 可乐 kělè
Bill 买单 mǎidān
Powered by Blogger.