Pages

周杰伦 - 雨下一整晚

jiēdēngxiàdechúchuāngyŏuzhŏngluòdewēnnuăn


zàilishànghuàzhāodeyàng


kāizhāochēmànzhuănwānzhīyāogefāng

nàodediànshìqiángdàoyŏushéizàikān

báiyángyĭngzibèichángxiàngduìdeniànzŏuwán

yuánláicóngwèiguànzàishēnpáng

jiēdàodetiĕménbèishàngzhĭshèngzhuănjiăohóngdēngháizàishăn

zhèchéngshìdexiăoxiàngxiàzhĕngwăn

chēngxiăozhĭsăntànyīnyuántàiwănzhuănāi
~

luòxiàmángmángwèntiānzàifāngōō
~


āshēngcántōutōutòutòuguòchuāng
~


zhútáiqiánmaháizàixiăngxiăoshānbănhuáyahuá


xiăozhĭsănzhēzhēyuèguāng


báiyángyĭngzibèichángxiàngduìdeniànzŏuwán


yuánláicóngwèiguànzàishēnpáng


jiēdàodetiĕménbèishàngzhĭshèngzhuănjiăohóngdēngháizàishăn


zhèchéngshìdexiăoxiàngxiàzhĕngwăn

Zannnie

NihaoHello aims to cater to the new generation's growing interest to learn Mandarin Chinese. Homeschool and specialise in tutoring English speakers to speak essential but confident Mandarin Chinese. For beginner language learners to readily put to use as soon as you arrive to a Mandarin speaking region.

No comments: