Breakfast vs Brunch 早餐vs早午餐


早餐
zǎocān 

一日中的第一顿饭。通常在6am-9am。
yīrìzhōng de dì yī dùn fàn. Tōngcháng zài 6am-9am. 

breakfast

The first meal of the day. Usually around 6am-9am.


早午餐
zǎo wǔcān 

早餐时吃的一顿饭,而不是早餐和午餐。(非正式)
zǎocān shí chī de yī dùn fàn, ér bùshì zǎocān hé wǔcān. (Fēi zhèngshì)

brunch
A meal that is eaten in the late morning, instead of BReakfast and lUNCH. (informal)

Powered by Blogger.